17 april 2018

Tuchtrechters advocatuur: aantal klachten stabiel

In 2017 werd bij de tuchtrechter ongeveer evenveel geklaagd over advocaten als het jaar ervoor. De raden van discipline kregen in totaal weer rond de 1000 klachten binnen. En wederom was eenderde gegrond. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag 2017 van Hof en raden van discipline, de onafhankelijke tuchtrechters voor de advocatuur.

Eenderde gegrond

Het totaal aantal bij de raden van discipline (de eerste instantie) binnengekomen klachten steeg licht, met 2%: van 998 naar 1020. Daarmee lijkt de instroom, na enkele jaren van daling, gestabiliseerd. De raden gaven 836 tuchtrechtelijke oordelen in 2017. Wat was de inhoud van die beslissingen? In percentages: 65% ongegrond of niet-ontvankelijk, 4% gegrond zonder maatregel, 15% waarschuwing, 8% berisping, 3% voorwaardelijke schorsing, 3% onvoorwaardelijke schorsing, 2% schrapping. De raden legden in 2017 zes geldboetes op, alle tegelijk met een andere maatregel. De percentages waren vorige jaren ongeveer hetzelfde, dus er werd in 2017 gemiddeld niet zwaarder of lichter gestraft. En wederom waren er 290 klachten, dus eenderde, gegrond. Ook afgezet tegen het totale aantal advocaten zijn er geen noemenswaardige verschuivingen. Begin 2017 waren er 17.498 advocaten in Nederland tegen 17.343 begin 2016.

Schrappingen en spoedschorsingen

Tien advocaten zijn onherroepelijk geschrapt van het tableau. Zij mogen het beroep van advocaat niet meer uitoefenen. In 2016 waren dat er elf. De redenen voor de schrappingen leest u in hoofdstuk 4 van het jaarverslag. De raden ontvingen van de dekens wel meer bijzondere verzoeken dan in 2016. Het ging dan bijvoorbeeld om spoedschorsing van een zieke of gedetineerde advocaat. Dit leidde in 2017 tot vijf (2016: twee) spoedmaatregelen ex artikel 60ab (‘tucht-kort geding’) en zes (2016: vijf) ordemaatregelen voor onbepaalde tijd op grond van artikel 60b Advocatenwet.

Hoger beroep

Tegen ongeveer een kwart van de beslissingen van de raden van discipline wordt hoger beroep ingesteld bij het Hof van Discipline. Van de 198 beslissingen in hoger beroep in 2017 bevatten er 115 een bekrachtiging en 35 een vernietiging van de uitspraak van de raad van discipline. In de overige hogerberoepszaken kwam het hof niet aan een inhoudelijke beslissing toe: die zaken eindigden in niet-ontvankelijkheid of intrekking. Het Hof van Discipline behandelt ook nog andere soorten zaken, zoals beklagzaken (zie paragraaf 3.2.8 van het jaarverslag). De totale instroom aan zaken bij het hof steeg licht: met 6% van 337 naar 357 zaken.

Bewerkelijke zaken

Wat niet geheel blijkt uit de cijfers, is dat de zwaarte en bewerkelijkheid van de zaken toeneemt, ook los van het toegenomen aantal dekenbezwaren en verzoeken om bijzondere spoedvoorzieningen. De tuchtrechter wordt namelijk steeds actiever door bijvoorbeeld vaker in een tussenbeslissing nader onderzoek te gelasten. Dat kost tijd, maar bevordert wel de kwaliteit. Verder zijn er enkele veelklagers die, met onder meer grote aantallen wrakingsverzoeken en klachten over dekens, een onevenredig beslag op de tijd van de tuchtrechter leggen. Dat is niet anders geworden sinds de invoering in 2015 van het griffierecht, dat bedoeld was om de tuchtrechter minder te belasten met zaken die daar niet thuis horen.

Kwaliteitsimpulsen

In het voorwoord van het jaarverslag is te lezen hoe de tuchtrechter met deze en andere uitdagingen omgaat. Ook worden diverse initiatieven toegelicht ter bevordering van de kwaliteit van de tuchtrechtspraak.

Informatie

Klik hier voor het jaarverslag.

Persvoorlichting: Mr. Marian Verburgh, tel. 088-2053725, m.verburgh@tuchtcollegesadvocatuur.nl.

keyboard_arrow_up