1. Home
  2. Nieuws
  3. Nieuw procesreglement per 1 augustus 2022

Nieuw procesreglement per 1 augustus 2022

Met ingang van 1 augustus 2022 is een nieuw procesreglement voor de procedures bij  het hof van discipline in werking getreden.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

  • Als processtukken per e-mail worden ingediend is nazending per post niet meer nodig.
  • Er wordt een maximum gesteld aan de omvang van het in te dienen processtuk (max 25 pag)
  • Er is in hoger beroep slechts één schriftelijke ronde (beroep- en verweerschrift).
  • Voor de mondelinge behandeling (de zitting) kunnen nog slechts éénmalig aanvullende bewijsstukken worden ingebracht. Partijen zijn zelf verantwoordelijk dat de wederpartij een kopie van die stukken (per mail of post) ontvangen.
  • In voorkomende gevallen kan een mondelinge behandeling ook per MS teams worden bijgewoond.

Wat is de reden daarvoor?

 Met deze wijzigingen wordt het proces in hoger beroep vereenvoudigd. Daarbij wordt het proces overzichtelijker en beheersbaarder voor zowel partijen als (de griffie van) het hof. Onnodige lange processtukken zijn immers zowel belastend voor de wederpartij als de tuchtrechter. Het tijdens de procedure bij hof ongestructureerd stukken indienen levert ook een onevenredige belasting op voor zowel de griffie als de wederpartij. De goede procesorde komt dan in het gedrang. Met dit nieuwe reglement heeft het hof de klachtprocedure duidelijker en efficiënter willen inrichten.

Niets gevonden.