Klachtenregeling

Indien u klachten heeft over de bejegening van leden van het hof of voor het hof werkzame personen kunt u volgens bijgaande klachtenregeling een klacht indienen.

NB. Klachten die gaan over de inhoud van de uitspraken van het hof kunnen niet behandeld worden. Het hof spreekt recht in hoogste instantie en de klachtregeling is geen alternatief appel.

Artikel 1: definitie

Onder het presidium wordt in deze regeling verstaan: het presidium van het hof van discipline. Het hof van discipline wordt hierna aangeduid als het hof.

Artikel 2: klachtrecht

Geklaagd kan worden over de wijze waarop het hof zich in een bepaalde zaak jegens de klager heeft gedragen. Niet kan worden geklaagd over de inhoud en de motivering van een beslissing van het hof, noch over de totstandkoming daarvan en de in dat kader genomen beslissingen van procedurele aard.
Een gedraging van een persoon, werkzaam ten behoeve van het hof, wordt aangemerkt als een gedraging van het hof, voorzover deze gedraging is verricht in de uitoefening van de functie bij het hof.
Onder personen werkzaam ten behoeve van het hof worden verstaan:

a.

de uit de rechterlijke macht afkomstige, bij koninklijk besluit in
het hof benoemde leden en plaatsvervangende leden;

b.

de door het College van Afgevaardigden in het hof gekozen leden-advocaten
en plaatsvervangende leden-advocaten;

c.

de door het hof benoemde griffier en plaatsvervangende griffiers;

d.

de overige, niet onder de vorige letters begrepen, ten behoeve van het hof werkzame personen.
Een ieder heeft het recht een klacht als bedoeld in lid 1 in te dienen bij het presidium, voorzover hij partij is in een bij het hof aanhangige zaak, een partij daarin vertegenwoordigt of bijstaat, dan wel daarin als getuige of deskundige is betrokken. De klacht kan ook worden ingediend nadat het hof een eindbeslissing heeft gegeven.
Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend ter griffie van het hof.

Artikel 3: klaagschrift

Een klaagschrift moet door de klager of diens gemachtigde zijn ondertekend en ten minste bevatten:

a.

naam en adres van de klager;

b.

een omschrijving van de gedraging waarop de klacht betrekking heeft en het
tijdstip van die gedraging.
Het klaagschrift dient in de Nederlandse taal te zijn gesteld.
Indien de klager minderjarig is of onder curatele is gesteld, moet de klacht worden ondertekend door een met het gezag beklede ouder of de voogd, onderscheidenlijk de curator.

Artikel 4: afdoening in der minne

In iedere fase van de klachtbehandeling kan de voorzitter dan wel een door de voorzitter aangewezen lid van het presidium, nagaan of de klager door middel van een informele afhandeling van zijn klacht tevreden gesteld kan worden. Zodra naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van deze regeling.

Artikel 5: bijstand klager en beklaagde

Een klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, hierna ook de beklaagde, kunnen zich laten bijstaan of door een gemachtigde laten vertegenwoordigen.
Het presidium kan van een gemachtigde een schriftelijk machtiging verlangen. Het presidium kan bijstand of vertegenwoordiging door een persoon tegen wie bezwaren bestaan, weigeren.
Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing ten aanzien van advocaten en procureurs.

Artikel 6: ontvangstbevestiging;  door- en toezending en administratie

De griffier bevestigt de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk onder mededeling van de datum van ontvangst en onder toezending van een afschrift van deze regeling.
De griffier zendt een afschrift van het klaagschrift en de daarbij meegezonden stukken aan de beklaagde.
Het presidium kan besluiten een klaagschrift dat niet voldoet aan artikel 3, eerste of derde lid, niet te behandelen, mits de indiener in de gelegenheid is gesteld het verzuim binnen een door het presidium gestelde termijn te herstellen.

De griffier registreert en administreert binnengekomen klachten en zorgt voor een goede voortgangscontrole.
De griffier zendt een klaagschrift tot behandeling waarvan kennelijk een andere instantie bevoegd is, onverwijld door naar die instantie onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de indiener. Een klaagschrift dat kennelijk geen betrekking heeft op een gedraging van het hof als bedoeld in artikel 2 en niet voor doorzending in aanmerking komt, wordt zo spoedig mogelijk aan de indiener geretourneerd.

Artikel 7: geen verplichting tot klachtbehandeling

Een klacht wordt niet behandeld indien deze betrekking heeft op een gedraging waarover de klager reeds eerder bij het hof een klacht heeft ingediend die in behandeling is genomen.
Het presidium kan besluiten een klacht niet in behandeling te nemen indien:

a.

deze betrekking heeft op een gedraging die langer dan een jaar voor
de indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.

b.

het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedraging naar
het oordeel van het presidium kennelijk onvoldoende is.
Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van het klaagschrift, schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 8: behandeling

Het presidium handelt een klacht af binnen drie maanden na ontvangst van het klaagschrift.
Het presidium kan de in lid 1 genoemde termijn met ten hoogste twee maanden verlengen. Daarvan wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en de beklaagde.
Wanneer de klacht een lid van het presidium betreft, neemt dit lid niet aan de behandeling van de klacht deel. Indien de klacht de voorzitter betreft, worden de ingevolge deze regeling door de voorzitter te nemen beslissingen genomen door een van de plaatsvervangend voorzitters.
Op grond van feiten of omstandigheden waardoor zijn onpartijdigheid zou kunnen worden geschaad, kan een lid van het presidium ambtshalve of op verzoek van een van de partijen besluiten niet aan de behandeling deel te nemen.

Artikel 9: procedure

De beklaagde wordt in de gelegenheid gesteld binnen vier weken na toezending van de klacht schriftelijk te reageren.
Vervolgens worden de klager en de beklaagde gehoord door de voorzitter of  door de voorzitter en twee door deze aangewezen leden van het presidium, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 3.
Van het horen van partijen kan worden afgezien indien de klacht naar het oordeel van het presidium kennelijk ongegrond is, dan wel indien de klager te kennen heef gegeven niet gehoord te willen worden. Van het horen wordt een verslag gemaakt.

Artikel 10: afdoening

Het presidium geeft in een schriftelijke en gemotiveerde beslissing zijn oordeel over de gegrondheid van de klacht; daarbij kan het presidium aangeven welke conclusies het aan dit oordeel verbindt en welke maatregelen in verband daarmee zijn of zullen worden genomen.
De beslissing wordt aan de klager en de beklaagde toegezonden.

Artikel 11: overgangsbepaling

Een klacht die na 1 juni 2005 is ingediend wordt, ook als de gedraging waarop de klacht betrekking heeft voor 1 juni 2005  heeft plaatsgevonden, met inachtneming van deze regeling behandeld.
De regeling is niet van toepassing op eerder ingediende klachten.

Artikel 12: citeertitel en inwerkingstreding

Deze regeling kan worden aangehaald als Klachtenregeling van het hof van discipline.
De regeling is vastgesteld in de vergadering van het hof van 18 mei 2005 en treedt in werking met ingang van 1 juni 2005.