Jaarverslag tuchtrechters advocatuur

In 2015 liepen de doorlooptijden bij de tuchtrechter terug en zijn er minder klachten binnengekomen over advocaten dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag 2015 van hof en raden van discipline, de onafhankelijke tuchtrechters voor de advocatuur.

Minder klachten
In 2015 kwamen bij de vier raden van discipline 1078 klachten binnen. Dat is 16% minder dan het jaar ervoor, toen het er 1291 waren. De raden gaven 1091 tuchtrechtelijke oordelen: 67% ervan was ongegrond of niet-ontvankelijk, 3% gegrond zonder maatregel, 16% waarschuwing, 7 % berisping, 3% voorwaardelijke schorsing, 3% onvoorwaardelijke schorsing, krap 1% schrapping. Ongeveer dezelfde percentages als vorig jaar. Al met al was wederom een derde van de klachten gegrond. Zes advocaten zijn onherroepelijk geschrapt van het tableau. Zij mogen het  beroep van advocaat niet meer uitoefenen. In 2014 werden er negen advocaten geschrapt, in 2013 zes en in 2012 dertien.

Kortere doorlooptijden
De doorlooptijden zijn korter geworden: van gemiddeld 6,5 naar vijf maanden bij de raden van discipline en van zeven naar zes maanden bij het hof van discipline. Eerste en tweede aanleg kunnen nu dus binnen een jaar zijn doorlopen. Maar is direct ingrijpen nodig, dan kan de raad van discipline veel sneller, soms al binnen een week, beslissen op een verzoek van de deken tot schorsing. De raden legden in 2015 vijf  zogenaamde artikel 60b-schorsingen op. Die gaan direct in, ook al gaat  de advocaat  in hoger beroep.

Hoger beroep
Bij het hof van discipline was van een dalende instroom (nog) geen sprake, daar steeg het aantal zaken iets: van 368 naar 393 zaken. Van de 254 beslissingen die het hof in hoger beroep gaf, bevatten er 141 een bekrachtiging en 74 een (gehele of gedeeltelijke) vernietiging van een uitspraak van een raad van discipline. De overige hogerberoepszaken eindigden in niet-ontvankelijkheid of intrekking.

Griffierecht lijkt geen drempel
Waarom de instroom bij de raden na jaren van stijging nu voor het tweede jaar op rij gedaald is? Dat blijft gissen. Te hopen valt dat de voornaamste oorzaak ligt in de gedragingen van advocaten, dus dat er simpelweg minder te klagen viel. Er is in ieder geval een samenhang met de (13%) lagere instroom van klachten bij het voorportaal, de lokale deken. Daarmee lijkt de invoering in 2015 van een griffierecht (€ 50) voor de klager  vooralsnog nauwelijks een dempend effect op de instroom bij de raden te hebben gehad. Het indienen van een klacht bij de deken is namelijk nog steeds gratis en toch is ook daar de instroom gedaald.

Nieuwe Advocatenwet
Voor klachten die vanaf 1 januari 2015 bij de deken zijn ingediend, geldt de nieuwe Advocatenwet. In de loop van 2015 kwamen die zaken bij de raden binnen. De belangrijkste nieuwigheden betreffen publicatie van de namen van geschorste en geschrapte advocaten, griffierecht voor de klager, kostenveroordeling voor de advocaat en geldboete als nieuwe maatregel. De tuchtrechter legde in 2015 één keer een geldboete op. De kostenveroordeling werd in de loop van 2015 vaker uitgesproken. Inmiddels hebben de tuchtcolleges met het oog op de rechtszekerheid de Tijdelijke Richtlijn Kostenveroordeling hof en raden van discipline gepubliceerd op hun websites.

Informatie
Informatie en woordvoering: mr. Marian Verburgh: tel. 020-088-2053720 / 25,  m.verburgh@raadvandiscipline.nl.
Het jaarverslag en meer algemene informatie zijn te vinden op www.hofvandiscipline.nl en www.raadvandiscipline.nl. Alle uitspraken worden geanonimiseerd gepubliceerd op www.tuchtrecht.nl.

Download hier het PDF bestand met het jaarverslag over 2015.