Persbericht Coronavirus update 14 augustus 2020

Persbericht Coronavirus update 14 augustus 2020

Zoals eerder bericht houdt het hof van discipline vanaf 5 juni 2020 weer fysieke zittingen op de gebruikelijke zittingslocatie van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht. De zittingslocatie is ‘’coronaproof’’ gemaakt en om die reden gelden er (extra) beperkende maatregelen op deze locatie. De rechtspraak waaronder de CRvB heeft besloten dat vanaf 17 augustus 2020 belangstellend publiek weer, zij het beperkt, welkom is bij zittingen in de rechtszaal. Omdat het hof van discipline gebruik maakt van zittingzalen in het gebouw van de CRvB gelden de (gewijzigde) maatregelen ook voor het bijwonen van zittingen van het hof van discipline. Kijk voor meer informatie op https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep.
Het hof verzoekt u dringend mee rekening te houden met de (gewijzigde) maatregelen.

Deze maatregelen zijn:

– Kom niet eerder dan 15 minuten van tevoren naar het gerechtsgebouw.

– Bij de ingang van het gerechtsgebouw moeten alle bezoekers door de veiligheidsscan (dit duurt ongeveer vijf minuten).

– Aan betrokken partijen en overige bezoekers wordt verzocht vijf minuten voor aanvang van de zitting aanwezig te zijn (bij de bodes van de CRvB). Niet eerder en niet later om samenloop van personen in de gangen te voorkomen.

– Als partijen willen pleiten aan de hand van pleitaantekeningen, moeten die aantekeningen bij het aanmelden bij de bodes worden afgegeven aan de bodes. Deze pleitaantekeningen kunnen niet tijdens de zitting aan de rechters worden gegeven.

– Belangstellenden die bij een zitting aanwezig willen zijn dienen uiterlijk twee werkdagen voor de zittingsdag een e-mail te sturen aan crvb@rechtspraak.nl. Vermeld hierin uw naam, telefoonnummer en de gegevens van de zitting die u als belangstellende wilt bijwonen. Toegang tot het gerechtsgebouw is alleen mogelijk door het tonen van een e-mailbevestiging van de reservering. Let op, het aantal plekken is beperkt.

– De toegang kan aan iedereen om veiligheidsredenen worden geweigerd.

– Ook al bent u opgeroepen, kom niet naar het gerechtsgebouw als u of een van uw huisgenoten verkoudheidsklachten heeft. Dit geldt ook als u bent opgeroepen om bij de zitting aanwezig te zijn. Partijen nemen in geval van ziekte of verkoudheidsklachten contact op met het hof van discipline. U dient zo spoedig mogelijk een mail te sturen naar griffie@hofvandiscipline.nl of telefonisch contact op te nemen via 088-2053777. Belangstellenden die zich per e-mail bij de CRvB hebben aangemeld als bezoeker nemen in geval van ziekte of verkoudheidsklachten telefonisch contact op met de CRvB via 088 – 361 61 61.

– Verlaat na de zitting zo snel mogelijk het gebouw.

– Kijk voor meer informatie op: www.rechtspraak.nl