Persbericht Coronavirus update 18 januari 2021

Persbericht Coronavirus update 18 januari 2021

Op maandag 14 december jl. heeft de minister-president de nieuwe maatregelen tegen de uitbraak van het Coronavirus afgekondigd waarbij strengere landelijke maatregelen zijn genomen.
Deze maatregelen hebben geen directe gevolgen voor de Rechtspraak en voor het hof van discipline.
Als onderdeel van de vitale infrastructuur van Nederland blijven de gerechtsgebouwen daarom open. Het hof van discipline houdt dan ook nog steeds zittingen op de gebruikelijke zittingslocatie van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht. De zittingslocatie is ‘’coronaproof’’ gemaakt en volgens de anderehalvemeternorm ingericht.
Er gelden wel om veiligheidsredenen (extra) beperkende maatregelen op deze locatie. Kijk voor meer informatie op https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep.

In de zittingzaal in het gebouw van de CRvB, waarvan het hof van discipline gebruik maakt, mogen naast de leden van het hof maximaal zes personen aanwezig zijn.
In beginsel kan iedere procespartij maar één gemachtigde meenemen. Ervan uitgaande dat voor elke partij twee personen zullen verschijnen, is het aantal plekken voor belangstellend publiek daarom beperkt en gemaximeerd tot twee personen. Belangstellend publiek moet zich op voorhand aanmelden.

Mocht een partij met meer dan twee personen op de zitting willen verschijnen, dan wordt deze partij verzocht om op voorhand (uiterlijk één week voor de zittingsdag) hierover contact op te nemen met de griffie van het hof van discipline: griffie@hofvandiscipline.nl. In dat geval kan naar een oplossing worden gezocht. Mocht deze partij niet tijdig contact hebben opgenomen, dan moet deze partij er rekening mee houden dat extra personen om veiligheidsredenen toegang tot de zittingzaal zal worden geweigerd.

Het hof van discipline verzoekt u verder dringend mee rekening te houden met de (gewijzigde) maatregelen.
Deze maatregelen zijn:
– kom niet eerder dan 15 minuten van tevoren naar het gerechtsgebouw;
– bij de ingang van het gerechtsgebouw moeten alle bezoekers door de veiligheidsscan (dit duurt gemiddeld ongeveer vijf minuten);
– aan betrokken partijen en overige bezoekers wordt verzocht vijf minuten voor aanvang van de zitting aanwezig te zijn (bij de bodes van de CRvB). Niet eerder en niet later om samenloop van personen in de gangen te voorkomen;
– als partijen willen pleiten aan de hand van pleitaantekeningen, moeten die aantekeningen bij het aanmelden bij de bodes worden afgegeven aan de bodes. Deze pleitaantekeningen kunnen niet tijdens de zitting aan de rechters worden gegeven;
– belangstellenden die bij een zitting aanwezig willen zijn dienen vooraf, uiterlijk één week voor de zittingsdatum, contact op te nemen met de griffie en te e-mailen naar griffie@hofvandiscipline.nl.
Vermeld hierin uw naam, telefoonnummer en de gegevens van de zitting die u als belangstellende wilt bijwonen. Indien u toegang tot de zitting wordt verleend, ontvangt u een e-mailbevestiging van de reservering. Toegang tot het gerechtsgebouw is alleen mogelijk door het tonen van deze bevestiging. Let op, het aantal plekken is beperkt!
– U bent verplicht een mondkapje te dragen in de gerechtsgebouwen. Neem een eigen mondkapje mee. In de zittingszaal mag het af als u zit;
– de toegang kan aan een ieder om veiligheidsredenen worden geweigerd;
– ook al bent u opgeroepen, kom niet naar het gerechtsgebouw als u of een van uw huisgenoten Coronaklachten (waaronder ook verkoudheidsklachten) heeft. Dit geldt ook als u bent opgeroepen om bij de zitting aanwezig te zijn. Partijen nemen in geval van ziekte of verkoudheidsklachten contact op met het Hof van Discipline. U dient zo spoedig mogelijk een mail te sturen naar griffie@hofvandiscipline.nl of telefonisch contact op te nemen via 088-2053777;
– verlaat na de zitting zo snel mogelijk het gebouw.

Kijk voor meer informatie op: www.rechtspraak.nl

Het hof van discipline heeft de mogelijkheid om in zaken die een mondelinge behandeling vereisen te bepalen om deze per Skype (beeld en geluid) of telehoren (alleen geluid) te behandelen. In het geval dat een zitting vanwege de Coronacrisis (of om een andere reden) niet kan doorgaan, bepaalt het hof van discipline welke zaken van die zittingsdag zich lenen voor een schriftelijke afdoening en welke zaken een mondelinge behandeling vereisen. Voor de zaken waarbij een mondelinge behandeling vereist is, bepaalt het hof van discipline welke zaken op een fysieke zitting worden ingepland als de zittingen worden hervat en welke zaken per Skype of telehoren worden behandeld.