Persbericht inwerkingtreding nieuwe protocollen en reglementen

Persbericht inwerkingtreding nieuwe protocollen en reglementen

Persbericht inwerkingtreding nieuwe protocollen en reglementen

Persbericht inwerkingtreding nieuwe protocollen en reglementen

Per 1 januari 2020 treden nieuwe protocollen en reglementen in werking ter vervanging van het huidige rolreglement, wrakingsprotocol en herzieningsprotocol. De nieuwe documenten zijn op deze website te vinden onder het tabblad “protocollen en regelingen”.

Het nieuwe herzieningsprotocol bevat een belangrijke wijziging. In lijn met de andere tuchtcolleges voor beroepsbeoefenaren heeft het hof besloten herziening ook mogelijk te maken als na de uitspraak feiten of omstandigheden aan het licht komen die hebben plaatsgevonden vóór de uitspraak, die bij de verzoeker vóór de uitspraak niet bekend waren en redelijkerwijs niet bekend konden zijn en die het ernstige vermoeden rechtvaardigen dat het hof tot een andere beslissing zou zijn gekomen als deze vóór de uitspraak bij het hof bekend zouden zijn geweest.
Daarnaast blijft het mogelijk om herziening te vragen als in de procedure bij het hof geen sprake is geweest van een eerlijk proces doordat een fundamenteel rechtsbeginsel is geschonden. Alleen een advocaat aan wie bij de uitspraak waarvan herziening wordt gevraagd een maatregel is opgelegd, kan om herziening vragen. Herziening zal niet kunnen leiden tot een wijziging ten nadele van de advocaat.

Het nieuwe procesreglement bevat de uitgangspunten die het hof hanteert bij de behandeling van de diverse procedures die bij het hof aanhangig worden gemaakt. Voor de wijze van indiening van processtukken verwijst het hof onder andere naar het e-mailreglement tuchtcolleges advocatuur.

Opmerking verdient dat inleidende processtukken, zoals beroepschriften, bij voorkeur per e-mail kunnen worden ingediend.

In het nieuwe wrakingsprotocol is onder andere omschreven wanneer het hof kan besluiten een wrakingsverzoek niet in behandeling te nemen.

T. Zuidema
voorzitter van het hof van discipline