Herzieningsprotocol

In dit herzieningsprotocol zijn de procedurele uitgangspunten vastgelegd die het Hof van Discipline in acht neemt bij de behandeling van een herzieningsverzoek.

Onder omstandigheden kan aanleiding bestaan om van deze uitgangspunten af te wijken. Dit protocol wordt ter voorlichting gepubliceerd en niet om aanspraken of verplichtingen vast te leggen. Voor jurisprudentie van het Hof van Discipline wordt verwezen naar www.tuchtrecht.nl

1. Het herzieningsverzoek

1. Tegen een beslissing van het Hof van Discipline is in de Advocatenwet geen rechtsmiddel opengesteld. De wet voorziet evenmin in de mogelijkheid tot herziening van een uitspraak van het Hof van Discipline. Een verzoek tot herziening is daarom in beginsel niet ontvankelijk en wordt niet in behandeling genomen.

2. Een verzoek tot herziening van een uitspraak van het Hof van Discipline kan bij uitzondering ontvankelijk zijn en door het Hof van Discipline in behandeling worden genomen op grond dat bij de behandeling van het hoger beroep geen sprake is geweest van een eerlijk proces doordat een fundamenteel rechtsbeginsel is geschonden, als gevolg waarvan ten onrechte een klacht(onderdeel) geheel of gedeeltelijk gegrond is verklaard en eventueel een tuchtrechtelijke maatregel aan een verweerder is opgelegd.

3. Daarnaast kan herziening worden gevraagd op grond van een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens waarin is vastgesteld dat het EVRM dan wel een protocol bij dit verdrag is geschonden in de procedure die tot het opleggen van een tuchtrechtelijke maatregel heeft geleid, indien herziening noodzakelijk is met het oog op rechtsherstel als bedoeld in artikel 41 EVRM.

4. Op deze uitzonderingen kan alleen een beroep worden gedaan door een verweerder ten aanzien van wie een klacht(onderdeel) geheel of gedeeltelijk gegrond is verklaard en eventueel een tuchtrechtelijke maatregel is opgelegd. Indien de beslissing waarvan herziening wordt gevraagd een dekenbezwaar betrof, kan het herzieningsverzoek ook door de deken, dan wel de landelijk deken worden gedaan.

5. Het verzoek wordt schriftelijk, met opgave van de gronden waarop het berust, ingediend bij de griffie van het Hof van Discipline. Daarbij wordt in elk geval de uitspraak waarvan herziening wordt verzocht, overgelegd.

2. Termijn voor indiening van het herzieningsverzoek

Een herzieningsverzoek moet binnen redelijke termijn worden ingediend. Deze termijn wordt overschreden, indien het verzoek is ingediend meer dan een jaar nadat de verzoeker bekend is geworden met de daarin opgenomen herzieningsgronden, dan wel meer dan een jaar na de datum van openbaarmaking van de uitspraak waarvan herziening wordt verzocht.

3. De herzieningskamer

Het herzieningsverzoek wordt geplaatst op de zitting van een kamer, de herzieningskamer, waarin de leden die de uitspraak waarvan herziening wordt verzocht, hebben gedaan, geen zitting hebben.

4. Vóór de behandeling ter zitting

1. Van het herzieningsverzoek wordt een afzonderlijk dossier aangelegd met een eigen dossiernummer, dat bestaat uit het oorspronkelijke dossiernummer aangevuld met een H. Dit dossier bevat in elk geval alle stukken van de hoofdzaak waarin door het hof uitspraak is gedaan, voor zover deze stukken nog bij de griffie van het hof voorhanden zijn, en verder het herzieningsverzoek en het eventuele verweerschrift daartegen.

2. De herzieningskamer kan niet ontvankelijke en ongegronde verzoeken tot herziening binnen dertig dagen nadat het verzoek ter griffie is ontvangen, bij met redenen omklede beslissing zonder behandeling ter zitting afwijzen.

3. De herzieningskamer kan bepalen dat een volgend herzieningsverzoek op grond van misbruik van recht niet in behandeling wordt genomen.

4. Artikel 3 van het rolreglement van het Hof van Discipline is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor “beroepschrift” moet worden gelezen “verzoek tot herziening” en dat indiening van stukken in zevenvoud niet vereist is.

5. Behandeling ter zitting

1. Artikel 4 van het rolreglement van het Hof van Discipline is van overeenkomstige toepassing.

2. De zitting van de herzieningskamer is openbaar, tenzij de herzieningskamer anders beslist.

6. De beslissing op het herzieningsverzoek

1. Artikel 5 van het rolreglement van het Hof van Discipline is van overeenkomstige toepassing.

2. In de uitspraak wordt in beginsel zowel beslist over de vraag of het herzieningsverzoek ontvankelijk is, als opnieuw op de oorspronkelijke klacht met inachtneming van de aangevoerde herzieningsgronden, indien deze slagen.

3. Er staat geen rechtsmiddel open van de beslissing van het Hof van Discipline op het herzieningsverzoek.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het presidium van het Hof van Discipline van 5 september 2017.