Navigation

Privacy

Model.Value("altTekst")

Privacy

Privacyverklaring raden van discipline en hof van discipline

Ten behoeve van de privacy van betrokkenen is deze privacyverklaring op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgesteld.

1. Hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens?

1.1 Wettelijke grondslag van de persoonsregistratie

De  verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de grond dat de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak in het kader van de uitoefening van openbaar gezag die aan de raden van discipline en het hof van discipline is opgedragen, namelijk het uitoefenen van tuchtrechtspraak waaraan advocaten zijn onderworpen ingevolge artikel 46 Advocatenwet.

1.2 Doel van de persoonsregistratie

De raden van discipline en het hof van discipline verwerken persoonsgegevens voor het uitoefenen van hun wettelijke  taak. Hierbij wordt de optimale waarde van de aanwezige persoonsgegevens benut. In de persoonsregistratie zullen daarom niet meer gegevens worden opgenomen dan voor het doel noodzakelijk is.

1.3 Categorieën (persoons)gegevens

Om de wettelijke taak uit te kunnen voeren worden persoonsgegevens verwerkt in het kader van de behandeling van:

    Klachten ingediend door particulieren/bedrijven/instellingen;
    Bezwaren en verzoeken van de deken.

Dit kunnen gewone persoonsgegevens zijn (personalia/identificatiegegevens bestaande uit naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht en geboortedatum, BSN, identiteitsbewijs, email-adres, telefoonnummer, gsm nummer, bank- en verzekeringsgegevens en strafrechtelijke gegevens), maar ook bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens over de gezondheid), alsmede tuchtrechtelijke gegevens.

1.4 Wijze van opnemen en wijzigen van persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens worden op papier en elektronisch middels daartoe geschikte apparatuur vastgelegd en/of gewijzigd.

1.5 Bewaartermijn van persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens worden na aanmaak bewaard conform de daartoe opgestelde wettelijke termijnen. Persoonsgegevens worden daardoor niet langer bewaard dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is.

Persoonsgegevens worden bewaard en eventueel vernietigd volgens de regels uit de Archiefwet (nationaalarchief.nl). Deze regels zijn nader uitgewerkt in bijbehorende besluiten. Hierin staat hoelang de persoonsgegevens moeten worden bewaard. Indien er voor specifieke gegevens geen wettelijke bewaartermijn is, worden de gegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

1.6 Beveiliging persoonsgegevens

De raden van discipline en het hof van discipline hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers.

1.7 Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

De raden van discipline en het hof van discipline kunnen in het kader van de tuchtrechtspleging persoonsgegevens uitwisselen met andere instanties. De raden van discipline en het hof van discipline zullen uw persoonsgegevens nooit gebruiken voor commerciële of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verstrekt.

2. Rechten van betrokkenen

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming komt een betrokkene, degene van wie de persoonsgegevens verwerkt worden, diverse rechten toe.

Let op: er zijn beperkingen mogelijk op deze rechten, bijvoorbeeld wanneer deze beperkingen noodzakelijk zijn voor de waarborging van de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van schendingen van de beroepscodes voor gereglementeerde beroepenschendingen van de beroepscodes van gereglementeerde beroepen. Het beroep van advocaat is een gereglementeerd beroep.

2.1 Recht op inzage, rectificatie en gegevenswisseling

De betrokkene heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, het recht om persoonsgegevens die onjuist zijn maar wel door de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt worden gerectificeerd te krijgen en het recht van de verwerkingsverantwoordelijke om zonder onredelijke vertraging verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens te verkrijgen.

U kunt een verzoek om inzage, rectificatie en/of verwijdering van persoonsgegevens schriftelijk indienen onder overlegging van een geldig legitimatiebewijs. Als u iemand machtigt om namens u op te treden, moet er ook een machtiging worden overgelegd.

Let op: het recht op rectificatie ziet alleen op feitelijke gegevens zoals fouten in uw naam of geboortedatum. Indien u het niet eens bent met een standpunt of conclusie in een klachtdossier kunt u dit niet laten corrigeren.

2.2 Recht op beperking van de verwerking

De betrokkene heeft het recht om beperking van de verwerking te verkrijgen. Een betrokkene kan zijn recht op beperking van de verwerking inroepen in de volgende situaties:

    De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist. De beperking geldt dan gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
    De verwerking van persoonsgegevens is niet rechtmatig en de betrokkene heeft zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens, maar heeft in plaats daarvan verzocht om beperking van het gebruik ervan;
    De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze persoonsgegevens nodig voor de instelling, uitoefening en onderbouwing van een rechtsvordering.

2.3 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

De betrokkene heeft onder bepaalde voorwaarden het recht de hem betreffende persoonsgegevens, die hij aan de verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Indien dit recht de betrokkene toekomt, heeft de betrokkene ook het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

2.4 Recht van bezwaar

De betrokkene heeft het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

2.5 Recht om klacht in te dienen bij toezichthoudende autoriteit

De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens niet overeenkomstig is met wettelijke voorschriften.

 

Vragen, opmerkingen en bezwaren

Voor vragen, opmerkingen en  bezwaren met betrekking tot uw privacy kunt u contact opnemen met onze Privacy Officer via privacyofficer@raadvandiscipline.nl.


Wijzigingen

De raden van discipline en het hof van discipline behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Eventuele wijzigingen resulteren in een hernieuwde versie van deze privacyverklaring, die gepubliceerd zal worden op de websites van de raden van discipline en het hof van discipline (www.raadvandiscipline.nl en www.hofvandiscipline.nl).